931.010.644 / 627.966.404 clientes@cyl2004.com

TABLÓN DE ANUNCIOS

NECESITAMOS FURGONETAS DE 15M3 (CÚBICOS) PARA RUTAS NOCTURNAS

NECESITAMOS FURGONETAS CARROZADAS CON PUERTA ELEVADORA 

BUSCAMOS CAMIONES PORTACOCHES PARA HACER RUTA INTERNACIONAL / NACIONAL


EKAER el «passaport» per comerciar a Hongria

Ha entrat en vigor a Hongria el sistema EKAER. A través del sistema EKAER, els expedidors i destinataris de mercaderies que tinguin origen o destinació Hongria hauran de declarar sobre tots els moviments de mercaderies per carretera a efectes fiscals. La declaració realitzada pels expedidors i destinataris de mercaderies genera una clau, el nombre EKAER, que serà el que haurà de donar al transportista. El transportista ha de donar a conèixer el nombre EKAER, quan estigui realitzant el transport, ja que en cas contrari podran immobilitzar el vehicle i la mercaderia....

EKAER el «pasaporte» para comerciar en Hungría

Ha entrado en vigor en Hungría el sistema EKAER. A través del sistema EKAER, los expedidores y destinatarios de mercancías que tengan origen o destino Hungría deberán declarar sobre todos los movimientos de mercancías por carretera a efectos fiscales. La declaración realizada por los expedidores y destinatarios de mercancías genera una clave, el número EKAER, que será el que se deberá dar al transportista. El transportista deberá dar a conocer el número EKAER, cuando esté realizando el transporte, ya que de lo contrario podrán inmovilizarle el vehículo y la mercancía.  ...

El preu dels peatges es congela

Per primera vegada en cinc anys , es congela el preu dels peatges . Les tarifes de la xarxa de peatge de les autopistes dependents de l’Administració General de l’Estat no pujaran el 2015 ; segons la circular 007 – G – 15 de la Confederació de Transport Espanyola de mercaderies , amb l’excepció de: Santiago- Alt de Sant Diumenge + 0,51% . Alacant- Cartagena : between + 0,51% & 1,96% . R3 ( Madrid Arganda ) , R4 ( Madrid Ocaña ) & R5 ( Madrid Navalcarnero ) : +1.96 % . Adjuntem arxiu amb les tarifes de tots els peatges de l’estat perquè les puguin consultar. Precios Peajes España...

El precio de los peajes se congela

Por primera vez en cinco años, se congela el precio de los peajes. Las tarifas de la red de peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado no subirán en 2015; según la circular 007-G-15 de la Confederación de Transporte Española de mercancías,  con la excepción de: Santiago-Alto de Santo Domingo + 0.51%. Alicante-Cartagena: between +0.51% & 1,96 %. R3 (Madrid Arganda), R4 (Madrid Ocaña) & R5 (Madrid Navalcarnero): +1.96 %. Adjuntamos archivo con las tarifas de todos los peajes del estado para que las puedan consultar. Precios Peajes España  ...

Últim any per el límit màxim de facturació

El 2015 serà l’últim any en què es mantingui el límit màxim de 300.000 euros de xifra de facturació anual de l’any anterior per poder continuar acollit al règim especial simplificat de l’IVA . A partir del 2016 es reduirà el màxim , establint-se un límit de facturació anual l’any anterior de 150.000 euros i sempre que la facturació a empreses o professionals no superi els 75.000 euros anual. El 29 de novembre s’ha publicat al BOE l’ORDRE HAP / 2222/2014 , per la qual es desenvolupa, per a l’any 2015 , el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit. Destaquem tres aspectes d’aquesta nova llei: Els contribuents que determinin el rendiment net pel mètode de mòduls , es mantenen per a l’exercici 2015 la quantia dels mòduls i se seguirà aplicant la reducció en el rendiment net de mòduls obtingut en 2015 en un 5 % ( Disp . Adic . Primera). Aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes dels pagaments fraccionats corresponents a 2015. S’aplicarà una reducció en el 2015 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la quota meritada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca.Podrán reduir el rendiment net de mòduls en un 20 %. ( Disp . Adic . Quarta ) Aquí podràs llegir el document complet....

Último año para límite máximo de facturación

El 2015 será el último año en que se mantenga el límite máximo de 300.000 euros de cifra de facturación anual del año anterior para poder continuar acogido al régimen especial simplificado del IVA. A partir del 2016 se reducirá el máximo, estableciéndose un límite de facturación anual en el año anterior de 150.000 euros y siempre que la facturación a empresas o profesionales no supere los 75.000 euros anuales. El 29 de Noviembre se ha publicado en el BOE la ORDEN HAP/2222/2014, por la que se desarrolla, para el año 2015, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Destacamos tres aspectos de esta nueva ley: Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto por el método de módulos, se mantienen para el ejercicio 2015 la cuantía de los módulos y se seguirá aplicando la reducción en el rendimiento neto de módulos obtenido en  2015 en un 5%(Disp. Adic. Primera). Esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2015. Se aplicará una reducción en el 2015 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota devengada por operaciones corrientes del Régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.Podrán reducir el rendimiento neto de módulos en un 20 %. (Disp. Adic. Cuarta) Aquí podras leer el documento completo....

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies